NEPOMUK PO - PÁ 6–17 SO - NE 8–12
BLOVICE PO - PÁ 7–17 SO - NE 8–12

Zásady ochrany osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů v naší společnosti.

Společnost UNIBRICK s. r. o., IČ 28013743, se sídlem Nepomuk, Kozlovická 418, PSČ 335 01, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 21435 jako provozovatel prodejen (dále také „My“), jako správce osobních údajů, Vás chce informovat o tom, jakým způsobem zpracovává, shromažďuje, využívá a ukládá Vaše osobní údaje.

Dále v textu se dozvíte zejména:

 1. jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat,
 2. za jakým účelem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat,
 3. jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva,
 4. jaké jsou ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů naše povinnosti.

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese prodej@unibrick.cz.

Osobní údaje

Osobními údaji rozumíme údaje, které mohou samy o sobě nebo v kombinaci s jinými získanými údaji identifikovat konkrétního člověka. Pokud s osobními údaji zkombinujeme další údaje (takové, které samy o sobě nemohou jednotlivce identifikovat), zacházíme s takto spojenými informacemi jako s osobními údaji. Zpracováváme zejména údaje, které jste nám poskytli v souvislosti s účastí v našem věrnostním programu, dále údaje, které jste nám poskytli v souvislosti s obchodní spoluprací a osobní údaje, které jste nám poskytli za účelem zasílání obchodních a marketingových sdělení.

Zpracování osobních údajů dětí

Žádáme osoby mladší 16 let, aby své osobní údaje společnosti UNIBRICK s. r. o. prostřednictvím našeho webu nezasílaly. Pokud zjistíme, že jsme mimo naši zákonnou povinnost shromáždili osobní údaje týkající se dítěte mladšího 16 let, podnikneme kroky, abychom tyto informace co nejdříve smazali. Pokud máte informace o tom, že nám byly zaslány osobní údaje osoby mladší 16 let, kontaktujte nás prosím na adrese UNIBRICK s. r. o., Nepomuk, Kozlovická 418, PSČ 335 01 nebo e-mailem na adrese prodej@unibrick.cz.

Účel zpracování osobních údajů

Veškeré Vaše osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.
Údaje, které nám poskytujete v souvislosti s poskytováním služeb, používáme k uzavření smlouvy s Vámi nebo jejímu plnění, dále pro splnění zákonných povinností či případně, pokud je to nezbytné pro naši obranu, k vedení řízení nebo vznesení nároku proti Vám nebo třetí osobě. Tyto osobní údaje zpracováváme po dobu 18 měsíců od jejich získání a dále jsou v omezeném rozsahu uchovávány z důvodu uplatnění možných nároků, nejdéle však po dobu deseti let od jejich poskytnutí pro služby či realizace obchodní spolupráce.
Vaši e-mailovou adresu poskytnutou nám pro účely zasílání reklamních sdělení dále zpracováváme po dobu pěti let od jejího poskytnutí proto, abychom Vás informovali o službách, událostech nebo produktech, které poskytujeme a které by Vás, podle našeho názoru, mohly zajímat. Právním odůvodněním zpracování Vaší e-mailové adresy pro tyto účely je Váš souhlas. Svůj souhlas můžetekdykoli odvolat dopisem adresovaným naší společnosti, e-mailem na adrese prodej@unibrick.cz nebo prostřednictvím odkazu pro zrušení odběru v dolní části našich reklamních a marketingových e-mailů.
Naše společnost využívá služeb třetích stran při zasílání e-mailů. Tyto služby sledují aktivity související s e-maily, například zda byl e-mail otevřen či zda došlo ke kliknutí na odkaz v e-mailu. Naše společnost tyto údaje využívá k analýze míry interakce s těmito e-maily. Na našich webových stránkách Vás nesledujeme. Nesdílíme osobní údaje se třetími stranami za účelem zasílání marketingových materiálů těchto třetích stran. Zpracovávané osobní údaje subjektů nejsou přenášeny do zahraničí ani nejsou ze zahraničí přístupné.
Data související s platbou našich faktur mohou být předávána společnosti Bisnode Česká republika, a. s., která může tato data včetně Vašich osobních údajů dále zpracovávat za účelem sledování a vyhodnocování platební disciplíny konkrétních podnikatelských subjektů. Jak vůči naší společnosti, tak i vůči společnosti Bisnode můžete uplatnit veškerá práva, která Vám jako subjektu údajů náleží dle právních předpisů na ochranu osobních údajů. Více informací o společnosti Bisnode a jejím zpracování osobních údajů naleznete na www.bisnode.cz/privacy.
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat a budou uloženy po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu, pro který byly získány, jak je uvedeno v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů (jako jsou např. zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty).

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

 1. právo na přístup k osobním údajům,
 2. právo na opravu,
 3. právo na výmaz („právo být zapomenut“),
 4. právo na omezení zpracování údajů,
 5. právo vznést námitku proti zpracování,
 6. právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Všechna svá práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese prodej@unibrick.cz, ev. poštovní adrese UNIBRICK s. r. o., Nepomuk, Kozlovická 418, PSČ 335 01.

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou, či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné. V případě opakovaných žádostí uplatňovaných krátce po sobě je možné žádosti nevyhovět, případně za ni požadovat přiměřený poplatek za vynaložené administrativní náklady. Z důvodu Vaší ochrany můžeme, v určitých případech musíme, před provedením Vašeho požadavku ověřit Vaši identitu. Můžeme odmítnout zpracovat žádosti, které porušují práva či soukromí dalších subjektů, nebo by od nás vyžadovaly provedení činnosti, kterou platné zákony nepovolují.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů tak, aby byly přesné, úplné a aktuální.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje, pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesetenámitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování (iv) nebo nám to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Právo na přenositelnost údajů znamená, že máte právo získat od nás Vámi poskytnuté osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo předat tyto údaje jinému správci osobních údajů; popřípadě je na Vaši žádost poskytneme jinému jednoznačně určenému správci My, je-li to technicky proveditelné.

Pokud využijete svého práva na podání stížnosti, můžete ji podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Naše povinnosti plynoucí ze zpracování osobních údajů

Vyžadujeme od Vás a zpracováváme údaje pouze v míře nezbytné ve vztahu k účelu zpracování.

Pracovníci, kteří osobní údaje získávají a zpracovávají, jsou povinni je získávat a zpracovávat ve vztahu k subjektu údajů korektně a zákonným způsobem, pouze za společností určeným účelem a určenými prostředky. Za tímto účelem probíhají pravidelná školení pracovníků. Pracovníci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, způsobu jejich zpracování a bezpečnostních opatřeních přijatých k zabezpečení jejich ochrany. Tato povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení pracovního či jiného poměru pracovníka ke společnosti.

Všechny Vaše požadavky související s Vašimi údaji vyřídíme bez zbytečného odkladu, v každém případě do 1 měsíce ode dne jejich obdržení. Pokud není možné dodržet lhůtu s ohledem na složitost a počet žádostí, je možné tuto prodloužit, nejvíce však o další dva měsíce.

Přijali jsme přiměřená bezpečnostní opatření, která jí pomáhají chránit svěřené osobní údaje před ztrátou, zneužitím, neoprávněným přístupem a neoprávněným zveřejněním či úpravou. Pokud budete mít za to, že jste narazili na chybu zabezpečení, nebo byste chtěli nahlásit bezpečnostní incident, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailové adresy prodej@unibrick.cz. Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro Vaše práva a svobody, společnost Vám tuto skutečnost oznámí bez zbytečného odkladu.

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

Vaše osobní údaje budeme jako správce zpracovávat My. Využíváme služby nezávislých poskytovatelů, kteří pro nás zajišťují určité činnosti, například zpracování plateb kartou, zasílání e-mailů, poskytování účetních a právních služeb, realizaci propojení hostů se sociálními sítěmi. Vaše osobní údaje tak mohou být sdíleny s poskytovateli takovýchto, avšak pouze za účelem zajištění daných služeb.
Aktualizace Zásad ochrany osobních údajů V případě, že dojde ke změnám těchto Zásad ochrany osobních údajů, bude informace o této skutečnosti k dispozici na našich webových stránkách. Veškeré změny Zásad ochrany osobních údajů jsou účinné jejich zveřejněním na našich webových stránkách.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018

 

 


 

INFORMACE ZAMĚSTNAVATELE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

UNIBRICK s. r. o., IČ 28013743, se sídlem Nepomuk, Kozlovická 418, PSČ 335 01, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 2143 jako zaměstnavatel, Vás tímto informuje o rozsahu, účelu, a způsobu zpracování Vašich osobních údajů, jakož i Vašich právech a povinnostech zaměstnavatele při zpracování Vašich osobních údajů.

Osobní údaje

Osobními údaji rozumíme údaje, které mohou samy o sobě nebo v kombinaci s jinými získanými údaji identifikovat konkrétního člověka. Pokud s osobními údaji zkombinujeme další údaje (takové, které samy o sobě nemohou jednotlivce identifikovat), zacházíme s takto spojenými informacemi jako s osobními údaji.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

 • jméno, příjmení, titul,
 • datum a místo narození,
 • všechna dřívější příjmení,
 • rodné číslo,
 • místo trvalého pobytu,
 • informaci, zdali jste byl účasten důchodového pojištění v cizině a zaměstnavatel je Vaším prvním zaměstnavatelem po ukončení důchodového pojištění v cizině, rovněž údaj o názvu a adrese cizozemského nositele pojištění a cizozemském čísle pojištění,
 • informace o vzdělání a předchozí praxi a profesní způsobilosti,
 • informace o druhu pobíraného důchodu,
 • informaci o počtu dětí (u žen),
 • informaci o případném zdravotní znevýhodnění pro plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců (podle § 83 zákona o zaměstnanosti),
 • informaci o poskytovateli zdravotního pojištění, 
 • informaci o státní občanství pro účely hlášení zaměstnávání cizinců,
 • jméno a příjmení manžela/ky, název a adresa zaměstnavatele, pokud zaměstnanec uplatňuje daňové zvýhodnění a manžel/ka je zaměstnán/a,
 • jméno, příjmení a rodné číslo dítěte, pokud zaměstnanec uplatňuje daňové zvýhodnění na vyživované dítě,
 • číslo bankovního účtu je-li mzda zasílána na bankovní účet,
 • informace z vstupní lékařské prohlídky,
 • informace z výpisu z rejstříku trestů je-li pro pracovní zařazení potřeba,
 • e-mailová adresa a telefonní spojení.

 

Účel zpracování osobních údajů

Veškeré Vaše osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

Údaje, které jste zaměstnavateli poskytli v souvislosti s uzavřením pracovního poměru, jsou používány k uzavření smlouvy s Vámi nebo jejímu plnění, ke komunikaci s Vámi, dále pro splnění zákonných povinností, či případně, pokud je to nezbytné, pro ochranu práv a oprávněných zájmů zaměstnavatele.

 

Způsob zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány zaměstnavatelem, případně jeho zaměstnanci. Pro zpracování osobních údajů jsou rovněž využívání nezávislí poskytovatelé, kteří pro zaměstnavatele zajišťují určité činnosti, například poskytování účetních a právních služeb. Vaše osobní údaje tak mohou být sdíleny s poskytovateli takovýchto činností, avšak pouze za účelem zajištění daných služeb. Zpracovávané osobní údaje nejsou přenášeny do zahraničí ani nejsou ze zahraničí přístupné.

Vaše osobní údaje budou zpracovávány a budou uloženy po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu, pro který byly získány, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů.

 

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

a)  právo na přístup k osobním údajům,

b)  právo na opravu,

c)  právo na výmaz („právo být zapomenut“),

d)  právo na omezení zpracování údajů,

f)   právo na přenositelnost údajů,

g)  právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

 

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zaměstnavatelem zpracovávány, odkud byly osobní údaje získány a zda dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné. V případě opakovaných žádostí uplatňovaných krátce po sobě je možné žádosti nevyhovět, případně za ni požadovat přiměřený poplatek za vynaložené administrativní náklady. Zaměstnavatel může odmítnout zpracovat žádosti, které porušují práva či soukromí dalších subjektů, nebo by vyžadovaly provedení činnosti, kterou platné zákony nepovolují.

Právo na opravu znamená, že můžete kdykoliv požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů tak, aby byly přesné, úplné a aktuální.

Právo na výmaz znamená, že zaměstnavatel musí vymazat Vaše osobní údaje, pokud (I) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (II) zpracování je protiprávní, (III) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (IV) nám to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud zaměstnavatel nevyřeší jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musí omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto může mít pouze uloženy a případně je může použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo na přenositelnost údajů znamená, že máte právo získat od zaměstnavatele Vámi poskytnuté osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci osobních údajů; popřípadě je na Vaši žádost zaměstnavatel poskytne jinému jednoznačně určenému správci, je-li to technicky proveditelné.

Pokud využijete svého práva na podání stížnosti, můžete ji podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Všechna Vaše práva můžete uplatnit přímo u zaměstnavatele.

 

Naše povinnosti plynoucí ze zpracování osobních údajů

Zaměstnavatel od Vás vyžaduje a zpracovává údaje pouze v míře nezbytné ve vztahu k účelu zpracování.

Pracovníci, kteří osobní údaje získávají a zpracovávají, jsou povinni je získávat a zpracovávat ve vztahu k subjektu údajů korektně a zákonným způsobem, pouze za společností určeným účelem a určenými prostředky. Za tímto účelem probíhají pravidelná školení pracovníků. Pracovníci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, způsobu jejich zpracování a bezpečnostních opatřeních přijatých k zabezpečení jejich ochrany. Tato povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení pracovního či jiného poměru pracovníka ke společnosti.

Všechny Vaše požadavky související s Vašimi údaji vyřídí zaměstnavatel bez zbytečného odkladu, v každém případě do 1 měsíce ode dne jejich obdržení. Pokud není možné dodržet lhůtu s ohledem na složitost a počet žádostí, je možné tuto prodloužit, nejvíce však o další dva měsíce.

Zaměstnavatel přijal přiměřená bezpečnostní opatření, která pomáhají chránit svěřené osobní údaje před ztrátou, zneužitím, neoprávněným přístupem a neoprávněným zveřejněním či úpravou. Pokud budete mít za to, že jste narazili na chybu zabezpečení nebo máte informace o bezpečnostním incidentu, neprodleně toto ohlaste zaměstnavateli. Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro Vaše práva a svobody, zaměstnavatel Vám tuto skutečnost oznámí bez zbytečného odkladu. 

 

 
 

Nastavení souhlasu s používáním souborů cookie

Váš souhlas s používáním souborů cookie můžete změnit kliknutím na tento odkaz: Změnit nastavení používání souborů cookie.

 

 

Nepomuk

Dnes 6–17

Blovice

Dnes 7–17

Na těchto stránkách používáme soubory cookie

Abychom Vám mohli poskytnout ten nejlepší zážitek a nabídku měříme, vyhodnocujeme a spolupracujeme s vybranými partnery (mj. Google, Seznam, Heureka).
Děkujeme, že nám k tomu dáte Váš souhlas.